Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
28-04-2016
Rok: Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.
Institucija: Uprava za agrarna plaćanja
Predmet subvencija: Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za izgradnju novih objekata za skladištenje žitarica, silosa i podnih skladišta kaoi nabavku nove opreme za objek...
28-04-2016
Rok: Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine
Institucija: Uprava za agrarna plaćanja
Predmet subvencija: Subvencije za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala definisane su kroz Pravilnik za primarnu poljoprivrednu stočarsku proizvodnju. Subvencije za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala po ovom pravilniku podrazumevaju nabavku: Junice, starosti od 17 do 27 meseci i rasni ...
28-04-2016
Rok: Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.
Institucija: Uprava za agrarna plaćanja
Subvencije za nabavku nove opreme za ribnjake definisane su kroz Pravilnik za primarnu poljoprivrednu stočarsku proizvodnju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Bespovratna sredstva se mogu dobiti za: Tankove (bazene) za transport ribe, Aeratore, Hranilice, Mrežaste alat...
28-04-2016
Rok: Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.
Institucija: Uprava za agrarna plaćanja
Predmet podsticaja: Podsticajna sredstva za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju odnosno sanaciju objekata za skladištenje mesa i nabavku nove opreme za objekate za skladištenje mesa, mogu se ostvariti po pravilniku za primarnu stočarsku proizvodnju. Bespovratna podsticaj...
28-04-2016
Rok: Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.
Institucija: Uprava za agrarna plaćanja
Predmet subvencija: Subvencije za nabavku nove opreme za pčelarstvo definisane su kroz Pravilnik za primarnu poljoprivrednu stočarsku proizvodnju Ministarstva poljoprivrede. Spisak opreme za koju se mogu ostvariti bespovratna sredstva: Košnice Satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska ...
28-04-2016
Rok: Javni poziv će trajati do utroška sredstava
Institucija: Razvojna agencija Srbije
Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: ...
28-04-2016
Rok: Napomena Javni poziv važi od dana objavljivanja na sajtu RAS, odnosno od 25.04.2016. godine i otvoren je najkasnije do 31.10.2016. godine, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.
Institucija: Razvojna agencija Srbije (RAS) u skladu sa Programom rada RAS za 2016. godinu.
Podnosioci prijave projekta Pravo na podnošenje prijava projekata imaju: Klasteri, poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi, akreditovane regionalne razvojne agencije, udruženja, zadruge, privredne komore, (koji mogu učestvovati samostalno ili u konzorcijumu kao vodeći partner i...
28-04-2016
Rok: Конкурс је отворен до 10. маја 2016. године.
Institucija: Покрајински завод за равноправност полова
Покрајински завод за равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном износу oд 600.000,00 динара предвиђена Финансијским планом Завода за равноправност полова за 2016. годину – Подстицајне активности– Отворене школе едукације у области органске пољопривредне производње. Ср...
28-04-2016
Rok: Kоnkurs је оtvоrеn dо 10. mаја 2016. gоdinе.
Institucija: Pоkrајinski zаvоd zа rаvnоprаvnоst pоlоvа
Pоkrајinski zаvоd zа rаvnоprаvnоst pоlоvа dоdеlјuје bеspоvrаtnа srеdstvа u ukupnоm iznоsu od 600.000,00 dinаrа prеdviđеnа Finаnsiјskim plаnоm Zаvоdа zа rаvnоprаvnоst pоlоvа zа 2016. gоdinu – Pоdsticајnе аktivnоsti– Оtvоrеnе škоlе еdukаciје u оblаsti оrgаnskе pоlјоprivrеdnе prоizv...
28-04-2016
Rok: Јаvni pоziv је оtvоrеn dоk sе rаspоlоživа srеdstvа nе utrоšе.
Institucija: МINISТАRSТVО PRIVRЕDЕ
Prоgrаm pоdsticаnjа rаzvоја prеduzеtništvа krоz finаnsiјsku pоdršku zа pоčеtnikе  u pоslоvаnju (u dаlјеm tеkstu: Prоgrаm) sprоvоdi Мinistаrstvо privrеdе (u dаlјеm tеkstu: Мinistаrstvо) u sаrаdnji sа Fоndоm zа rаzvој Rеpublikе Srbiје (u dаlјеm tеkstu: Fоnd) Srеdstvа оprеdеlјеnа Pr...