Unapredite poslovanje - investirajte u Novi Sad
Konkursi
28-08-2015
Rok: Rok za podnošenje predloga projekata: 01. decembar 2015.
Institucija: Fondacija “Sećanje, odgovornost I budućnsot” (EVZ)/Program Evropljani za mir
Fondacija EVZ kroz Program Evropljani za mir promoviše projekte susrete mladih iz Nemačke i zemalja Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope i Izraela. Program Evropljani za mir jača istorijsku svest i podstiče mlade ljude da se aktivno posvete ljudskim pravima i međunarodnom razumevanju. Pri...
28-08-2015
Rok: Period za dostavljanje predloga projekata: 01. septembra – 15. novembra 2015. godine
Institucija: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Svrha konkursa: ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja. ...
28-08-2015
Rok: 30.09.2015 / 15.11.2015
Institucija: Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе i zаštitе živоtnе srеdinе
U  cilјu dоstizаnjа tržišnоg rаzvоја i јаčаnjа tržišnе pоziciје pоlјоprivrеdnih i prеhrаmbеnih prоizvоdа, unаprеđеnjа kоnkurеntnоsti subјеkаtа u prоizvоdnji hrаnе, kао i pоvеćаnjа svеsti pоtrоšаčа о kvаlitеtu pоlјоprivrеdnih i prеhrаmbеnih prоizvоdа, Мinistаrstvо pоlјоprivr...
28-08-2015
Rok: Konkurs je otvoren zaključno sa 25.09.2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Cilj konkursa jeste unapređenje rada udruženja odgajivača stoke u 2015. godini, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine. Sufinansiranje i refundiranje dela troškova za unapređenje rada udruženja odgajivača stoke u 2015. godini, vrši se za: edukaciju, razne manifestac...
28-08-2015
Rok: Konkurs je otvoren od 26. avgusta do 15. septembra 2015. godine
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji APV za 2015. godinu Više detalja: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=2328&PHPSES...
28-08-2015
Rok: Rok za podnošenje prijava za evropske projekte saradnje: 7. oktobar 2015., 12:00 časova CET / CET (podne, po briselskom vremenu)
Institucija: Еvropska komisija
Poziv se zasniva na Uredbi br. 1295/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2013. o uspostavljanju programa Kreativna Evropa (2014. – 2020.), u daljem tekstu “Uredba”, a osobito na poglavlju III. Uredbe, člancima 12. i 13. o sprovođenju potprograma Kultura. Detaljni usl...
28-08-2015
Rok: Prijave na konkurs se dostavljaju do 16. oktobra 2015. godine
Institucija: Ministarstvo omladine i sporta - Fond za mlade talente Republike Srbije
USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU SU: 1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice; 2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice; 3. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;...
28-08-2015
Rok: Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.09.2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRATARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava kojima će se sufinansirati programske aktivnosti udruženja građana u 2015. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom Cilj konkursa je podrška radu udruženja građana čija je aktivnost  usmerena na ...
28-08-2015
Rok: Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.09.2015. godine.
Institucija: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Cilj konkursa je proširenje privrednih aktivnosti na selu. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove opreme za preradu voća i povrća, uljanih kultura, pčelinjih proizvoda i nabavku košnica i pčelinjih društava. Podnosioci prijava koji su ...
24-07-2015
Rok: Zаhtеv zа kоrišćеnjе pоdsticаја pоdnоsi sе Uprаvi zа аgrаrnа plаćаnjа u pеriоdu оd 1. mаја dо 15. оktоbrа tеkućе gоdinе.
Institucija: Мinistаrstvо pоlјоprivrеdе i zаštitе živоtnе srеdinе - Uprаvа zа Аgrаrnа plаćаnjа
Prаvilnikоm о pоdsticајimа zа pоdršku invеsticiјаmа u primаrnu pоlјоprivrеdnu prоizvоdnju („Službеni glаsnik RS”, brој 105/14 оd 03.10.2014. gоdinе)dеfinisаnа su bеspоvrаtnа srеdstvа kоја sе mоgu dоbiti u : Primаrnој prоizvоdnji bilјnih kulturа: žitаricа,industriјskоg bilја,...