Državni, pokrajinski i gradski podsticaji

DRŽAVNI PODSTICAJI

Zakon o planiranju i izgradnji  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)

Članom 97 regulisano je sledeće:

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta ne obračunava se za objekte javne namene u javnoj svojini, objekte komunalne i druge infrastrukture, proizvodne i skladišne objekte, podzemne etaže objekata visokogradnje (prostor namenjen za garažiranje vozila, podstanice, trafostanice, ostave, vešernice i sl.), osim za delove podzemne etaže koje se koriste za komercijalne delatnosti, otvorena dečja igrališta, otvorene sportske terene i atletske staze.

Podsticaji za zapošljavanje

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Sredstva se dodeljuju za investicije u proizvodnim sektorima i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne   trgovine.
Iznos sredstava koja mogu biti dodeljena određuje se u skladu sa kriterijumima sadržanim u Uredbi, u vezi sa opravdanim troškovima investicije.

Uslovi za dodelu sredstava:

  • Da se investicija i broj zaposlenih održi u istoj opštini najmanje 5 godina nakon realizacije projekta, odnosno tri godine za male i srednje privredne subjekte,
  • Da korisnik isplaćuje zaradu veću za 20% od minimalno utvrđene zarade.

Rok za realizaciju projekta: 3 godine od zaključenja Ugovora, a najduže 5 godina ukoliko Komisija takav zahtev odobri.

Nakon postizanja pune uposlenosti, u skladu sa odredbama Sporazuma o dodeli sredstava, Korisnik je u obavezi da redovno isplaćuje plate svim zaposlenima, prema propisima važećeg Zakona o radu, što iznosi najmanje 20% (dvadeset posto) više od minimalne zarade u Republici Srbiji za mesec u kom se plata isplaćuje.

PORESKI PODSTICAJI

Oslobođanja od plaćanja poreza na dobit pravnih lica
Preduzeća su oslobođena plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od 10 godina, od godine kada prvi put prijave profit na koji se obračunava porez, ukoliko investiraju iznos koji je veći od €9 miliona u osnovna srestva i zaposle najmanje 100 radnika u toku celog investicionog perioda.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet adrese:
http://ras.gov.rs/sr/podrska-investitorima

http://ras.gov.rs/sr/razvoj-preduzetnistva

http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu

PODSTICAJI VLADE VOJVODINE

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet adresu:

http://rav.org.rs/business-environment/incentives/?lang=sr

PODSTICAJI GRADA NOVOG SADA

Podsticaji za zapošljavanje: 200.000,00 RSD po novootvorenom radnom mestu.

Podsticaji za umanjenje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016, 53/2016 i 74/2016)

Članom 13 regulisano je sledeće:

Doprinos se ne obračunava za objekte javne namene u javnoj svojini sa pratećim sadržajima u funkciji ovih objekata, objekte komunalne i druge infrastrukture, proizvodne i skladišne objekte, podzemne etaže objekata visokogradnje (prostor namenjen za garažiranje vozila, podstanice, trafostanice, ostave, vešernice i sl.), osim za delove podzemne etaže koji se koriste za komercijalne delatnosti, otvorena dečija igrališta, otvorene sportske terene, atletske staze i pasaže. Doprinos se ne obračunava za objekte socijalnog stanovanja čiji je investitor Grad.

Članom 19 regulisano je sledeće:
Investitoru koji doprinos plaća u celosti doprinos se umanjuje za 30 %.
Za izgradnju objekata od značaja za privredni razvoj Grada doprinos koji se plaća u celosti može se umanjiti još do 30 %, uz saglasnost Gradskog veća, a na predlog komisije koji obrazuje Gradsko veće.