Javni konkurs za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture

Rok: 
1. oktobar 2021. godine
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Sredstva su namenjena za:
1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke
suprastrukture1 kroz subvencionisanje:
A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
- opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici.

Opširnije