Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji APV, za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređivanja položaja žena

Rok: 
15 dana od dana objavljivanja u „Alo“
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice. Pod stambenom jedinicom se smatraju nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji APV, i to na zemljištu koje je planskim dokumentima predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Pravo učešća imaju bračne i vanbračne zajednice, kao i jednoroditeljske porodice koje u svom vlasništvu/suvlasništvu nemaju stambeni prostor.

Opširnije