MEDICINSKA KUĆNA NEGA

Grad Novi Sad je, u partnerstvu sa Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény iz Kečkemeta, Mađarska, relizovao projekat Medical Home Care, u okviru Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija 2007-2013.

Medicinska kućna nega je oblik staranja i brige o bolesnicima u kući koju obavljaju profesionalni kadrovi i druge osobe osposobljene za negu bolesnika.

Značaj kućne nege se sve više prepoznaje u razvijenim društvima i obuhvata više aspekata kao što su podizanje opšteg nivoa zdravstvene kulture stanovništva, humanije okruženje za obolele koji dobijaju mogućnost da budu u svojim kućama sa članovima svojih porodica, oslobađanje mesta u bolnicama za bolesnike kojima je bolnička nega neophodna i ekonomičnost jer je kućna nega jeftinija od nege u bolnici.

Osnovni cilj projekta je ukazivanje na prednosti sistema kućnog lečenja i nege, radi povećanja efikasnosti i smanjenjenja troškova bolničkog lečenja, i to putem:

 • anketnog istraživanja kojim će se sagledati postojeće stanje i predložiti mere za unapređenje kućnog lečenja i nege,
 • edukacije zdravstvenih radnika iz Novog Sada u Kečkemetu,
 • razmene iskustava u ovoj oblasti,
 • realizacije pilot projekta i
 • definisanja dokumenta sa smernicama.

Takođe, projektom se traže načini koji će unaprediti :

 • socijalnu vidljivost potreba za medicinskom kućnom negom,
 • uticaj na regulatorne procese u vezi sa pitanjima od značaja za medicinsku kućnu negu,
 • podsticanje istraživanja i prikupljanja podataka,
 • razvijanje i promovisanje visokih standarda za brigu o pacijentima,
 • promovisanje medicinske kućne nege u medijima i javnosti,
 • podsticaj saradnje između javnog, privatnog i nevladinog sektora u oblasti medicinske kućne nege.

Osnovni zadaci kućne nege

 • Briga o ličnoj higijeni bolesnika i njegove okoline,
 • Svakodnevno posmatranje bolesnika (merenje životnih funkcija), briga o opštem stanju bolesnika unošenje podataka u dnevni bolesnički list,
 • Staranje o pravilnoj ishrani u zavisnosti od bolesti i uputstva lekara,
 • Sprovođenje zdravstveno- vaspitnog rada se bolesnikom i članovima porodice i njegove okoline,
 • Stvaranje prijatne atmosfere oko bolesnika
 • Sprovođenje jednostavnih radnji nege bolesnika,
 • Čuvanje i davanje lekova po uputstvu lekara.