ODRŽANA SEDNICA PRIVREDNOG SAVETA

28.11.2017.
U petak 24. novembra 2017. godine u Gradskoj kući održana je sednica Privrednog saveta Grada Novog Sada. Članovima su se predstavili novoimenovani predsednik Privrednog saveta, gospodin Petar Radišić iz kompanije Energotehnika Južna Bačka d.o.o, kao i novi članovi Saveta, predstavnici Continental...

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i sekretar Privrednog saveta, mr Goran Sečujski, upoznao je nove članove sa ulogom i značajem Privrednog saveta u iniciranju aktivnosti za poboljšanje privrednog ambijenta u Novom Sadu.

Predsednik Privrednog saveta, gospodin Radišić, pozvao je članove Privrednog saveta da iznesu svoje predloge tema kojima bi se ovo savetodavno telo gradonačelnika moglo baviti u narednoj godini. Na sednici su se čuli predlozi iz oblasti zapošljavanja, urbanizma i saobraćaja, a dogovorena je intenzivnija saradnja između članova Privrednog saveta.

Privredni savet Grada Novog Sada je osnovan sa zadatkom da gradonačelniku daje mišljenje o pitanjima koja se odnose na privredni razvoj Grada, da inicira razmatranje pitanja i preduzimanje odgovarajućih mera za unapređenje privrednog razvoja Grada, učestvuje u izradi strateških dokumenata Grada u vezi sa privrednim i ekonomskim razvojem i godišnjih planova i programa u cilju njihove realizacije, predlaže odgovarajuće oblike saradnje između organa Grada, službi, javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija, radi unapređenja privrednog i ekonomskog razvoja Grada.