Salaš

Naziv lokacije: Salaš
Vlasnik/Prepis lista nepokretnosti: Kerac Eva/ PLN: 952-1/2012-4257
Tačna adresa lokacije: Salaš 106
Broj parcele: 3003/1, 3004/4 i 3004/16
Površina parcele: 124.063.00m2
Namena: Salaš sa objektima i građevinsko zemljište
Stanje na parceli: Izgrađeno/neizgrađeno
Infrastruktura: Električna energija, vodovod, gas, grejanje, telefon, internet
Informacija o lokaciji koju izdaje Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove: Br.V-353-332/12, Parcela 3003/1 namenjena je za poljoprivredno zemljište u zoni salaša. Veći deo parcela 3004/4 i 3004/16 namenjen je za poljoprivredno zemljište, dok su delovi tih parcela uz produžetak Partizanske ulice namenjeni za radnu zonu.
Kontakt podaci: Pavle Kerac, 064/4077 700, p.kerac@gmail.com
Napomena: Da bi se započela izgradnja na delovima parcela 3004/4 i 3004/16 potrebno je prethodno izvršiti parcelaciju-razdvojiti poljoprivredno zemljište od građevinskog, odnosno formirati građevinsku parcelu namenjenu za radni kompleks.

Za više informacija možete kontaktirati Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, Nakarada Jovanu, na telefon 021/ 480 7736 ili putem imejla: jovana.nakarada@kler.novisad.rs