Drugi poziv u okviru Interreg Danube Region Programme

Rok: 
29. mart 2024. godine
Institucija: 
Interreg Danube Region Programme

Program Dunavskog regiona zvanično je objavio svoj Drugi poziv za podnošenje predloga projekata sa budžetom od 38,7 miliona evra. Poziv pruža prilike za angažovanje u projektima transnacionalne saradnje koji imaju za cilj podsticanje regionalnog razvoja rešavanjem zajedničkih regionalnih izazova.

Drugi poziv je otvoren za javne organe, neprofitne organizacije, obrazovne institucije, istraživačke organizacije i druge relevantne zainteresovane strane iz dunavskog regiona.

Projekti se moraju fokusirati na jedan od sledećih specifičnih ciljeva programa:

Zeleniji Dunavski region sa niskim sadržajem ugljenika
- Unapređenje kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promenama u Dunavskom regionu i upravljanje katastrofama na transnacionalnom nivou vezano za ekološke rizike, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima
- Održivo, integrisano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu reke Dunav obezbeđujući dobar kvalitet i kvantitet vode i ravnotežu sedimenta
- Zaštita i očuvanje biodiverziteta u ekološkim koridorima i eko-regionima od transnacionalnog značaja u Dunavskom regionu

Socijalniji Dunavski region
- Pristupačna, inkluzivna i efektivna tržišta rada
- Pristupačne i inkluzivne kvalitetne usluge u obrazovanju, obuci i doživotnom učenju
- Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama

Bolje upravljanje saradnjom u Dunavskom regionu
- Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalnu i makroregionalnu upravu

Opširnije