JAVNE GARAŽE

JAVNE GARAŽE

Grad Novi Sad (Koncedent) i „Javne garaže“ d.o.o. Novi Sad (Koncesionar), dana 04.09.2020. godine potpisali su Ugovor o Koncesiji za izgradnju četiri javne garaže u Novom Sadu – 3 podzemne na lokacijama Modena, Banovina i Trg republike i 1 nadzemna u Šafarikovoj ulici.

Na osnovu ugovora, Koncesionar ima pravo na ukupno 43 godine Koncesije od čega 3 godine za projektovanje i izgradnju i 40 godina na upravljanje javnim garažama od dana primopredaje lokacije.

Podzemna garaža Modena

Dana 14.06.2022. godine započeti su radovi na izgradnji Javne garaže u Ulici Modene. Površina garaže iznosi 9.575 m2 dok će izgradnjom garaže biti obezbeđeno 267 parking mesta na tri podzemne etaže: 1 nivo, 88 parking mest; 2 nivo 87 parking mesta; 3 nivo, 92 parking mesta. Od ukupnog broja parking mesta 14 su za osobe sa ivaliditetom i 8 za električna vozila.

Planirani rok za završetak radova je 28.02.2024. godine.

Podzemna garaža Banovina

Dana 14.06.2022. godine započeti su radovi na izgradnji Javne garaže Banovina. Površina garaže iznosi 6.280 m2, u kojoj će biti obezbeđena 167 parking mesta na dve podzemne etaže: 1 nivo 79 parking mesta; 2 nivo 88 parking mesta. Od ukupnog broja parking mesta 9 su za osobe sa invaliditetom i 8 za električna vozila.

Planirani rok za završetak radova je 25.12.2023. godine.

Nakon završetka radova, Grad Novi Sad će izvršiti parterno uređenje prostora na uglu ulica Žarka Zrenjanina, Vladike Platona i Jovana Đorđevića za čije projektovanje su predviđena sredstva u budžetu Grada za 2022/2023. godinu. Projektant je uveden u posao i izrada projektne dokumentacije je u toku.

Javna garaža Šafarikova – Uspenska

Imajući u vidu složenost postupaka eksproprijacije nepokretnosti i administrativnog prenosa prava korišćenja zemljišta na ovom lokalitetu, kao i veliki broj prethodnih pitanja koja je potrebno rešiti, Aneksom I Ugovora o koncesiji od 26.08.2022. godine, rok za rešavanje imovinsko-pravnih poslova je produžen za još jednu godinu.

Koncesionar je dužan da projektuje minimalno 350 parking mesta, sa dozvoljenim odstupanjem -10%, ukoliko je to tehničko-tehnološki izvodljivo.

Javna garaža Trg republike – podzemna

Koncesionar je dužan da projektuje minimalno 400 parking mesta, sa dozvoljenim odstupanjem -10%, ukoliko je to tehničko-tehnološki izvodljivo.