ЈАВНЕ ГАРАЖЕ

ЈАВНЕ ГАРАЖЕ

Град Нови Сад (Концедент) и „Јавне гараже“ д.о.о. Нови Сад (Концесионар), дана 04.09.2020. године потписали су Уговор о Концесији за изградњу четири јавне гараже у Новом Саду – 3 подземне на локацијама Модена, Бановина и Трг републике и 1 надземна у Шафариковој улици.

На основу уговора, Концесионар има право на укупно 43 године Концесије од чега 3 године за пројектовање и изградњу и 40 година на управљање јавним гаражама од дана примопредаје локације.

Подземна гаража Модена

Дана 14.06.2022. године започети су радови на изградњи Јавне гараже у Улици Модене. Површина гараже износи 9.575 м2 док ће изградњом гараже бити обезбеђено 267 паркинг места на три подземне етаже: 1 ниво, 88 паркинг мест; 2 ниво 87 паркинг места; 3 ниво, 92 паркинг места. Од укупног броја паркинг места 14 су за особе са ивалидитетом и 8 за електрична возила.

Планирани рок за завршетак радова је 28.02.2024. године.

Подземна гаража Бановина

Дана 14.06.2022. године започети су радови на изградњи Јавне гараже Бановина. Површина гараже износи 6.280 м2, у којој ће бити обезбеђена 167 паркинг места на две подземне етаже: 1 ниво 79 паркинг места; 2 ниво 88 паркинг места. Од укупног броја паркинг места 9 су за особе са инвалидитетом и 8 за електрична возила.

Планирани рок за завршетак радова је 25.12.2023. године.

Након завршетка радова, Град Нови Сад ће извршити партерно уређење простора на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића за чије пројектовање су предвиђена средства у буџету Града за 2022/2023. годину. Пројектант је уведен у посао и израда пројектне документације је у току.

Јавна гаража Шафарикова – Успенска

Имајући у виду сложеност поступака експропријације непокретности и административног преноса права коришћења земљишта на овом локалитету, као и велики број претходних питања која је потребно решити, Анексом I Уговора о концесији од 26.08.2022. године, рок за решавање имовинско-правних послова је продужен за још једну годину.

Концесионар је дужан да пројектује минимално 350 паркинг места, са дозвољеним одступањем -10%, уколико је то техничко-технолошки изводљиво.

Јавна гаража Трг републике – подземна

Концесионар је дужан да пројектује минимално 400 паркинг места, са дозвољеним одступањем -10%, уколико је то техничко-технолошки изводљиво.