Тржиште радне снаге и образовне институције

Радна снага у Новом Саду је стручна и високо образована, са добрим знањем страних језика и компетитивним трошковима.

Регистрована запосленост у Граду Новом Саду, 2020. година

Запослени у правним лицима

132.498

Предузетници и запослени код њих

25.578

Регистровани индивидуални пољопривредници

664

Укупно

158.740

                                                                                                                                                                                                              Извор: Републички завод за статистику

Запослени у правним лицима, предузетници и запослени код њих, запосленост по секторима делатности, 2020. година

Пољопривреда, шумарство и рибарство

1.677

Рударство

2.205

Прерађивачка индустрија

22.756

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

1.830

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

1.942

Грађевинарство

9.947

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

27.108

Саобраћај и складиштење

8.719

Услуге смештаја и исхране

7.396

Информисање и комуникације

10.354

Финансијске делатности и делатност осигурања

4.410

Пословање некретнинама

754

Стручне, научне иновационе и техничке делатности

11.281

Административне и помоћне услужне делатности

7.215

Државна управа и обавезно социјално осигурање

8.114

Образовање

13.346

Здравствена и социјална заштита

11.767

Уметност, забава и рекреација

3.457

Остале услужне делатности

3.798

                                                                                                                                                                                                                    Извор: Републички завод за статистику

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–јун 2021. године износила је 100.879,00 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у истом периоду износила је 73.236,00 динара.  

Укупан број незапослених на крају прве половине 2021. године износио је 15.128, а стопа незапослености је била 8,7%.

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 30.06.2021. године

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Укупно

2.402

492

2.195

4.938

84

1.199

3.742

53

23

15.128

Број незапослених према старости, стање на дан 30.06.2021. године

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Укупно

201

787

1.806

1.707

1.861

1.818

1.669

5.279

15.128

                                                                                                                                                                                               Извор: Национална служба за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

У оквиру Новосадског универзитета организују се и изводе академске и струковне студије различитих нивоа и константно се ради на усаршавању образовног система, овај процес у многоме олакшава одлична сарадња са светским универзитетским центрима. У 2010. години Новосадски универзитет је прославиo пола века постојања. Универзитет у Новом Саду је други по величини универзитетски центар у Србији, чине га 14 факултета, од којих 9 факултета има седиште у Новом Саду:

  • Филозофски,
  • Пољопривредни,
  • Технолошки,
  • Правни,
  • Факултет техничких наука,
  • Природно-математички,
  • Факултет спорта и физичког васпитања,
  • Медицински факултет,
  • Академија уметности и
  • одељење Економског факултета (са седиштем у Суботици).

Укупан број студената у 2020/2021. години је 48.584.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Универзитета у Новом Саду:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/

ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ

У Новом Саду високо образовање на струковним студијама се остварује у три високе школе струковних студија: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Мрежа средњих школа се састоји од четири гимназије, осам стручних школа (пољопривредна, машинска, електротехничка школа, две техничке, саобраћајна, медицинска и економска), три школе за уметничко образовање (музичка, балетска и школа за дизајн) и школа за децу ометену у развоју. Средње школе, према подацима са почетка школске 2021/2022 године, похађа 15.329 ученика.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У Граду постоје 34 редовне основне школе за образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда, три уметничке школе за ученике основношколског узраста (две музичке и балетска школа), школа за образовање деце ометене у развоју и школа за основно образовање и васпитање одраслих и програм за ученике седмог и осмог разреда основног  образовања и васпитања обдарене за математику. Основне школе, према подацима са почетка 2021/2022 године, похађа 31.526 ученика.

 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

(ИЗВОД ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ, цео документ у „Сл. лист Града Новог Сада", бр. 19/2021)

Укупан број незапослених лица на територији Града на дан 31.12.2020. године је био 13.014. лица. На основу анализе стања незапослености за Филијалу Нови Сад у 2020. години за Град Нови Сад, број незапослених лица је смањен за 6,59%.

Дефицитарна занимања су: дипломирани информатичари, посебно програмери, заваривачи, месари, фризери, овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са положеним стручним испитом, армирачи, тесари, дипломирани дефектолози, социјални радници и геодетски инжењери, лекари специјалисти, машински и електроинжењери, професори математике и физике.

Суфицитарна занимања су: правни, пољопривредни и економски техничари, матуранти гимназије, дипломирани правници, дипломирани туризмолози, туристички техничари, занимања из области културе, хемијски техничари, професори српског језика и књижевности, професори разредне наставе.

На територији Града евидентирано је највише лица са четвртим степеном стручне спреме 4.140, са седмим степеном стручне спреме 3.480 и са првим степеном образовања 2.026 лица. Број лица на евиденцији која чекају посао дуже од 24 месеца је 5.660 лица, што је 42,73% од укупног броја евидентираних за Град.

Анализа трендова тржишта рада указује на неопходност интензивирања активности у циљу унапређења положаја категорија теже запошљивих лица.

Циљ политике запошљавања Града је успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз отварање нових радних места, подршку развоју предузетништва и подстицању запошљавања младих. Поред Националне службе за запошљавање, на територији Града послове везане за запошљавање обавља и Градска управа за привреду.

У складу са Законом, а на предлог Савета за запошљавање, Градоначелник је донео Програме активне политике запошљавања Града Новог Сада за 2007, 2008. и 2009. годину, а за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину Акционе планове запошљавања. У периоду од 2010. до 2020. године Град је за реализацију мера активне политике запошљавања издвојио укупно 1.357.935.990,00 динара и то за запошљавање 3.842 лица и за обуку 2.571 лица. Од тога је у 2020. години запослено 478 лица (oд тога броја 120 лица је било на стручној пракси).

*Подаци су преузети из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину (цео документ можете преузети на линку: https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2021/05/Akcioni-plan-zapos... или у „Сл. лист Града Новог Сада", бр. 19/2021).