Тржиште радне снаге и образовне институције

Радна снага у Новом Саду је стручна и високо образована, са добрим знањем страних језика и компетитивним трошковима.

Регистрована запосленост у Граду Новом Саду, 2021. година

Запослени у правним лицима

138.307

Предузетници и запослени код њих

26.311

Регистровани индивидуални пољопривредници

616

Укупно

165.234

                                                                                                                                                                                                              Извор: Републички завод за статистику

Запослени у правним лицима, предузетници и запослени код њих, запосленост по секторима делатности, 2021. година

Пољопривреда, шумарство и рибарство

1.683

Рударство

688

Прерађивачка индустрија

25.250

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

1.949

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

1.823

Грађевинарство

10.643

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

28.552

Саобраћај и складиштење

8.919

Услуге смештаја и исхране

7.221

Информисање и комуникације

11.719

Финансијске делатности и делатност осигурања

4.582

Пословање некретнинама

774

Стручне, научне иновационе и техничке делатности

12.160

Административне и помоћне услужне делатности

6.772

Државна управа и обавезно социјално осигурање

7.999

Образовање

13.798

Здравствена и социјална заштита

12.181

Уметност, забава и рекреација

4.087

Остале услужне делатности

3.818

                                                                                                                                                                                                                    Извор: Републички завод за статистику

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–децембар 2021. године износила је 104.290,00 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у истом периоду износила је 75.773,00 динара.  

Укупан број незапослених на крају 2021. године износио је 12.970, а стопа незапослености је била 7,6%.

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 31.12.2021. године

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Укупно

2.060

416

1.949

4.234

85

1.025

3.139

40

22

12.970

Број незапослених према старости, стање на дан 31.12.2021. године

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Укупно

213

634

1.412

1.330

1.467

1.529

1.491

4.894

12.970

                                                                                                                                                                                               Извор: Национална служба за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

У оквиру Новосадског универзитета организују се и изводе академске и струковне студије различитих нивоа и константно се ради на усаршавању образовног система, овај процес у многоме олакшава одлична сарадња са светским универзитетским центрима. У 2010. години Новосадски универзитет је прославиo пола века постојања. Универзитет у Новом Саду је други по величини универзитетски центар у Србији, чине га 14 факултета, од којих 9 факултета има седиште у Новом Саду:

  • Филозофски,
  • Пољопривредни,
  • Технолошки,
  • Правни,
  • Факултет техничких наука,
  • Природно-математички,
  • Факултет спорта и физичког васпитања,
  • Медицински факултет,
  • Академија уметности и
  • одељење Економског факултета (са седиштем у Суботици).

Укупан број студената у 2021/2022. години је 48.258.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Универзитета у Новом Саду:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/

ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ

У Новом Саду високо образовање на струковним студијама се остварује у три високе школе струковних студија: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Мрежа средњих школа се састоји од четири гимназије, осам стручних школа (пољопривредна, машинска, електротехничка школа, две техничке, саобраћајна, медицинска и економска), три школе за уметничко образовање (музичка, балетска и школа за дизајн) и школа за децу ометену у развоју. Средње школе, према подацима са почетка школске 2021/2022 године, похађа 15.329 ученика.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У Граду постоје 34 редовне основне школе за образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда, три уметничке школе за ученике основношколског узраста (две музичке и балетска школа), школа за образовање деце ометене у развоју и школа за основно образовање и васпитање одраслих и програм за ученике седмог и осмог разреда основног  образовања и васпитања обдарене за математику. Основне школе, према подацима са почетка 2021/2022 године, похађа 31.526 ученика.

 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

(ИЗВОД ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ, цео документ у „Сл. лист Града Новог Сада", бр. 4/2022)

Укупан број незапослених лица у Новом Саду на дан 30.11.2021. године је био 13.081. лицe. На основу анализе стања незапослености за Филијалу Нови Сад, у периоду посматрања новембар 2020 / новембар 2021. године, број незапослених лица је смањен за 1,03%.

Дефицитарна занимања су: дипломирани информатичари, посебно програмери, заваривачи, месари, фризери, овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са положеним стручним испитом, армирачи, тесари, дипломирани дефектолози, социјални радници и геодетски инжењери, лекари специјалисти, машински и електроинжењери, професори математике и физике.

Суфицитарна занимања су: правни, пољопривредни и економски техничари, матуранти гимназије, дипломирани правници, дипломирани туризмолози, туристички техничари, занимања из области културе, хемијски техничари, професори српског језика и књижевности, професори разредне наставе.

На територији Града евидентирано је највише лица са четвртим степеном стручне спреме 4.269, са седмим степеном стручне спреме 3.140 и са првим степеном образовања 2.097 лица. Број лица на евиденцији која чекају посао дуже од 24 месеца је 5.474 лица, што је 41,85% од укупног броја евидентираних за Град.

Анализа трендова тржишта рада указује на неопходност интензивирања активности у циљу унапређења положаја категорија теже запошљивих лица.

Циљ политике запошљавања Града је успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз отварање нових радних места, подршку развоју предузетништва и подстицању запошљавања младих. Поред Националне службе за запошљавање, на територији Града послове везане за запошљавање обавља и Градска управа за привреду.

У складу са Законом, а на предлог Савета за запошљавање, Градоначелник је донео Програме активне политике запошљавања Града Новог Сада за 2007, 2008. и 2009. годину, а за период 2010 – 2021. година Акционе планове запошљавања. У периоду од 2010. до 2021. године Град је за реализацију мера активне политике запошљавања издвојио укупно 1.529.285.990,00 динара и то за запошљавање 4.290 лица и за обуку 2.781 лица. Од тога је у 2021. години запослено 448 лица (oд тога броја 100 лица је било на стручној пракси).

* Подаци су преузети из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2022. годину (цео документ можете преузети на линку: https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2022/02/sl-4-2022.pdf или у „Сл. лист Града Новог Сада", бр. 4/2022).