Тржиште радне снаге и образовне институције

Радна снага у Новом Саду је стручна и високо образована, са добрим знањем страних језика и компетитивним трошковима.

Регистрована запосленост у Граду Новом Саду, 2016. година

Запослени у правним лицима

116.496

Предузетници и запослени код њих

20.228

Регистровани индивидуални пољопривредници

887

Укупно

137.611

                                                                                                                                                                                                              Извор: Републички завод за статистику

Запослени у правним лицима, предузетници и запослени код њих, запосленост по секторима делатности, 2016. година

Пољопривреда, шумарство и рибарство

1.457

Рударство

889

Прерађивачка индустрија

15.983

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

2.601

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

2.403

Грађевинарство

7.691

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

25.254

Саобраћај и складиштење

7.554

Услуге смештаја и исхране

4.705

Информисање и комуникације

7.579

Финансијске делатности и делатност осигурања

4.935

Пословање некретнинама

612

Стручне, научне иновационе и техничке делатности

8.586

Административне и помоћне услужне делатности

8.693

Државна управа и обавезно социјално осигурање

7.978

Образовање

10.356

Здравствена и социјална заштита

13.280

Уметност, забава и рекреација

3.056

Остале услужне делатности

3.112

                                                                                                                                                                                                                    Извор: Републички завод за статистику

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар-децембар 2017. године износила је 74.720,00 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у истом периоду износила је 54.357,00 динара.  

Укупан број незапослених на крају 2017. године износио је 16.774, а стопа незапослености је била 10,9%.

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 31.12.2017. године

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Укупно

3.028

568

2.508

4.892

120

1.347

4.229

58

24

16.774

Број незапослених према старости, стање на дан 31.12.2017. године

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Укупно

214

1.028

2.313

2.222

2.122

1.976

1.875

5.024

16.774

                                                                                                                                                                                               Извор: Национална служба за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

У оквиру Новосадског универзитета организују се и изводе академске и струковне студије различитих нивоа и константно се ради на усаршавању образовног система, овај процес у многоме олакшава одлична сарадња са светским универзитетским центрима. У 2010. години Новосадски универзитет је прославиo пола века постојања. Универзитет у Новом Саду је други по величини универзитетски центар у Србији, чине га 14 факултета, од којих 9 факултета има седиште у Новом Саду:

  • Филозофски,
  • Пољопривредни,
  • Технолошки,
  • Правни,
  • Факултет техничких наука,
  • Природно-математички,
  • Факултет спорта и физичког васпитања,
  • Медицински факултет,
  • Академија уметности и
  • одељење Економског факултета (са седиштем у Суботици).

Укупан број студената у 2016/2017. години је 50.741.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Универзитета у Новом Саду:  
http://www.uns.ac.rs/sr/

ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ

У Новом Саду високо образовање на струковним студијама се остварује у три високе школе струковних студија: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Мрежа средњих школа се састоји од четири гимназије, осам стручних школа (пољопривредна, машинска, електротехничка школа, две техничке, саобраћајна, медицинска и економска), три школе за уметничко образовање (музичка, балетска и школа за дизајн) и школа за децу ометену у развоју. Средње школе, према подацима са почетка школске 2017/2018 године, похађа 15.425 ученика.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У Граду постоје 34 редовне основне школе за образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда, три уметничке школе за ученике основношколског узраста (две музичке и балетска школа), школа за образовање деце ометене у развоју и школа за основно образовање и васпитање одраслих и програм за ученике седмог и осмог разреда основног  образовања и васпитања обдарене за математику. Основне школе, према подацима са почетка 2017/2018 године, похађа 28.955 ученика.