Тржиште радне снаге и образовне институције

Радна снага у Новом Саду је стручна и високо образована, са добрим знањем страних језика и компетитивним трошковима.

Регистрована запосленост у Граду Новом Саду, 2020. година

Запослени у правним лицима

132.498

Предузетници и запослени код њих

25.578

Регистровани индивидуални пољопривредници

664

Укупно

158.740

                                                                                                                                                                                                              Извор: Републички завод за статистику

Запослени у правним лицима, предузетници и запослени код њих, запосленост по секторима делатности, 2020. година

Пољопривреда, шумарство и рибарство

1.677

Рударство

2.205

Прерађивачка индустрија

22.756

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

1.830

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

1.942

Грађевинарство

9.947

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

27.108

Саобраћај и складиштење

8.719

Услуге смештаја и исхране

7.396

Информисање и комуникације

10.354

Финансијске делатности и делатност осигурања

4.410

Пословање некретнинама

754

Стручне, научне иновационе и техничке делатности

11.281

Административне и помоћне услужне делатности

7.215

Државна управа и обавезно социјално осигурање

8.114

Образовање

13.346

Здравствена и социјална заштита

11.767

Уметност, забава и рекреација

3.457

Остале услужне делатности

3.798

                                                                                                                                                                                                                    Извор: Републички завод за статистику

Просечна зарада исплаћена у периоду јануар–јун 2020. године износила је 91.869,00 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у истом периоду износила је 66.560,00 динара.  

Укупан број незапослених на крају прве половине 2020. године износио је 14.397, а стопа незапослености је била 9,2%.

Број незапослених према степену стручне спреме, стање на дан 30.06.2020. године

I

II

III

IV

V

VI

VII-1

VII-2

VIII

Укупно

2.258

466

2.072

4.532

93

1.1169

3.743

44

20

14.397

Број незапослених према старости, стање на дан 30.06.2019. године

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50+

Укупно

158

593

1.778

1.738

1.895

1.768

1.595

4.872

14.397

                                                                                                                                                                                               Извор: Национална служба за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

У оквиру Новосадског универзитета организују се и изводе академске и струковне студије различитих нивоа и константно се ради на усаршавању образовног система, овај процес у многоме олакшава одлична сарадња са светским универзитетским центрима. У 2010. години Новосадски универзитет је прославиo пола века постојања. Универзитет у Новом Саду је други по величини универзитетски центар у Србији, чине га 14 факултета, од којих 9 факултета има седиште у Новом Саду:

  • Филозофски,
  • Пољопривредни,
  • Технолошки,
  • Правни,
  • Факултет техничких наука,
  • Природно-математички,
  • Факултет спорта и физичког васпитања,
  • Медицински факултет,
  • Академија уметности и
  • одељење Економског факултета (са седиштем у Суботици).

Укупан број студената у 2019/2020. години је 48.701.

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Универзитета у Новом Саду:  
http://www.uns.ac.rs/index.php/

ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ

У Новом Саду високо образовање на струковним студијама се остварује у три високе школе струковних студија: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Мрежа средњих школа се састоји од четири гимназије, осам стручних школа (пољопривредна, машинска, електротехничка школа, две техничке, саобраћајна, медицинска и економска), три школе за уметничко образовање (музичка, балетска и школа за дизајн) и школа за децу ометену у развоју. Средње школе, према подацима са почетка школске 2019/2020 године, похађа 15.544 ученик.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

У Граду постоје 34 редовне основне школе за образовање и васпитање ученика од првог до осмог разреда, три уметничке школе за ученике основношколског узраста (две музичке и балетска школа), школа за образовање деце ометене у развоју и школа за основно образовање и васпитање одраслих и програм за ученике седмог и осмог разреда основног  образовања и васпитања обдарене за математику. Основне школе, према подацима са почетка 2019/2020 године, похађа 31.077 ученика.

 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

(ИЗВОД ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ, цео документ у „Сл. лист Града Новог Сада", бр. 1/2020, 3/2020 и 11/2020)

 

Укупан број незапослених лица на територији Града на дан 31.октобра 2019. године је био 12.289. лица. На основу анализе кључних сегмената незапослености за Филијалу Нови Сад у периоду посматрања октобар 2018. године/октобар 2019. године за Град Нови Сад, број незапослених лица је смањен за 15,57%.

Дефицитарна занимања су: дипломирани информатичари, посебно програмери, заваривачи, месари, фризери, овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са положеним стручним испитом, армирачи, тесари, дипломирани дефектолози, социјални радници и геодетски инжењери, лекари специјалисти, машински и електроинжењери, професори математике и физике.

Суфицитарна занимања су: правни, пољопривредни и економски техничари, матуранти гимназије, дипломирани правници, дипломирани туризмолози, туристички техничари, занимања из области културе, хемијски техничари, професори српског језика и књижевности, професори разредне наставе.

На територији Града евидентирано је највише лица са четвртим степеном стручне спреме 3.897, са седмим степеном стручне спреме 3.171 и са првим степеном образовања 1.823 лица. Број лица на евиденцији која чекају посао дуже од 24 месеца је 5.614 лица, што је 45,68% од укупног броја евидентираних за Град.

Анализа трендова тржишта рада указује на неопходност интензивирања активности у циљу унапређења положаја категорија теже запошљивих лица, а посебно младих, старијих и вишкова запослених, Рома као и особа са инвалидитетом.

Решавање вишка запослених реализује се у оквиру предвиђања очекиваног вишка запослених на тржишту рада, предлагању мера за решавање вишкова запослених у поступку израде Програма за решавање вишка запослених, информисања лица која су проглашена за вишак, о њиховом радноправном положају, као и правима која могу да остваре на евиденцији Националне службе за запошљавање и могућностима за ново запошљавање и самозапошљавање.

Додатне обуке и образовање - укључивањем у програме додатног образовања и обуке, незапослена лица добијају прилику да стекну нова знања и тако повећају своје могућности у проналажењу посла. Како постоји велико интересовање незапослених лица, а средства значајно недостају, додатне обуке би биле веома корисне за незапослена лица и за послодавце који траже савременија знања.

Циљ политике запошљавања Града је успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз отварање нових радних места, подршку развоју предузетништва и подстицању запошљавања младих. Поред Националне службе за запошљавање, на територији Града послове везане за запошљавање обавља и Градска управа за привреду.

У складу са Законом, а на предлог Савета за запошљавање, Градоначелник је донео Програме активне политике запошљавања Града Новог Сада за 2007, 2008. и 2009. годину, а за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. годину Акционе планове запошљавања. У периоду од 2010. до 2019. године Град је за реализацију мера активне политике запошљавања издвојио укупно 1.190.575.900,00 динара и то за запошљавање 3.364 лица и за обуку 2.351 лица. Од тога је у 2018. години запослено 459 лица (oд тога броја 120 лица је било на стручној пракси).

*Подаци су преузети из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину (цео документ можете преузети на линку: https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2020/08/Akcioni-plan-zapo%C5%A1ljavanja-grada-Novog-Sada-2020-godina-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf или у „Сл. лист Града Новог Сада", бр. 1/2020, 3/2020 и 11/2020)