Слободне локације

Нови Сад има слободне локације различитих намена. Локације се продају путем јавне аукције. Листу слободних локација са описом можете погледати у наставку:

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ

1 РУМЕНКА - Подцентар - Јована Јовановића Змаја

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rumenka-podcentar-jovana-jovanovica-zmaja.html

2 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - Војводе Путника

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/sr-kamenica-ulica-vojvode-putnika.html

3 ВЕТЕРНИК - Вука Караџића

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/veternik-vuka-karadica.html

4 Западно од пута Нови Сад - Зрењанин

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/zapadno-od-puta-novi-sad-zrenanin.html

5 РЗ Север II - Партизанска улица-Кисачки пут

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rz-sever-ii-partizanska-ulica-kisachki-put.html

6 Петроварадин - Транџамент

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/petrovaradin-trandament-ul-kamenichki-put.html

7 Северно од Булевара војводе Степе https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/novo-nasele-severno-od-bulevara-vojvode-stepe.html
8 Римски шанчеви- Улица Јегричка https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-ulica-jegrichka.html
9 Каћ - Улица Партизанска https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/kac-ulica-partizanska.html
10 Римски шанчеви-Сентандрејски пут https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-sentadrejski-put.html
11 Римски шанчеви-Сентандрејски пут https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-sentadrejski-put.html-0
12 Римски шанчеви-Сентандрејски пут https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/rimski-shanchevi-sentadrejski-put.html-1
13 Каћ - Улица Партизанска https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/poslovni-objekti/kac-ulica-partizanska.html-0

 

ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ

1 Футог - источно од Улице Соње Маринковић https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/privredni-objekti/futog-istochno-od-ulice-sone-marinkovic.html
2 Футог - Локални пут Футог "ПЛАНТА" Кисач https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/privredni-objekti/futog-lokalni-put-futog-planta-kisach.html

 

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

1 ДЕТЕЛИНАРА - Молнар Ђуле

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/detelinara-molnar-dule.html

2 БИСТРИЦА - V етапа

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/bistrica-v-etapa.html

3 ТЕЛЕП - Улица Јернеја Копитара

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/telep-ulica-jerneja-kopitara.html

4 Детелинара - Старине Новака https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/visheporodichno-stanovane/detelinara-starine-novaka.html

 

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

1 КАЋ - Улица Стефана Немање

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/kac-ulica-stefana-nemane.html

2 КОВИЉ - Ђорђа Бешлина

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/kovil-dorda-beshlina.html

3 КИСАЧ - Светосавска улица

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/kisach-svetosavska-ulica.html

4 ЧЕНЕЈ - Партизанска

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/chenej-partizanska.html

5 СТЕПАНОВИЋЕВО - Иве Лоле Рибара

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/stepanovicevo-ive-lole-ribara.html

6 ФУТОГ - Улица Голуба Бабића

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/futog-ulica-goluba-babica.html

7 РУМЕНКА - Блокови око Улице Бачке

https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/rumenka-blokovi-oko-ulice-bachke.html

8 Ченеј - Партизанска https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/chenej-partizanska.html-0
10 Нови Сад - Улица Ђорђа Дере https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/novi-sad-ulica-dorda-dere.html
11 Ченеј - Партизанска https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/chenej-partizanska-ulica.html
12 Сремска Каменица - Улица Војиново https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/sremska-kamenica-ulica-vojinovo.html
18 Буковац  - Угао Улице Бранка Ћопића и Змај Јовине https://ugzins.rs/sr/katalog-lokacija/porodichno-stanovane/bukovac-ugao-ul-branka-copica-i-zmaj-jovine.html