Градоначелник

Градоначелник: представља и заступа Град и врши извршну функцију у Граду Новом Саду. Градоначелника бира Скупштина, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Градоначелник има заменика који му помаже у раду и замењује га у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине предлаже кандидата за Градоначелника. Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина на исти начин као и Градоначелника. Градоначелник и заменик Градоначелника на сталном су раду у Граду.

Градоначелник је истовремено и председник Градског већа са правом гласа.

Надлежности Градоначелника Новог Сада:

  1. Представља и заступа Град;
  2. Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  3. Наредбодавац је за извршење буџета Града и одлучује о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве;
  4. Усмерава и усклађује рад градских управа и обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за њихов рад;
  5. Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине;
  6. Сазива и председава седницама Градског већа;
  7. Обавља и друге послове утврђене статутом и другим актима Скупштине.