Кључни привредни сектори

Привредну активност у Новом Саду на крају 2021. године обављала су укупно 10.978 привредних друштава, доминантно у приватном власништву. Најбројнија су микро привредна друштва која чине 87,7% свих друштава и мала са 10,4%, док је знатно мањи број средњих 1,5% и великих привредних друштава свега 0,4% од свих друштава. Предузетничких радњи било је 20.342. Број привредних субјеката по секторима можете видети у табелама у наставку:  

Активна привредна друштва у Новом Саду, стање на дан 31.12.2021. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

267

Рударство

28

Прерађивачка индустрија

1.289

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

55

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

71

Грађевинарство

1.211

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

3.443

Саобраћај и складиштење

703

Услуге смештаја и исхране

454

Информисање и комуникације

987

Финансијске делатности и делатност осигурања

96

Пословање некретнинама

189

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.430

Административне и остале услужне делатности

431

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

1

Образовање

135

Здравствена и социјална заштита

17

Уметност; забава и рекреација

67

Остале услужне делатности

103

Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене портебе

1

Укупно

10.978

                                                                                                                                            Извор: Агенција за привредне регистре

Активне предузетничке радње у Новом Саду, стање на дан 31.12.2021. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

97

Прерађивачка индустрија

2.262

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

4

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

33

Грађевинарство

1.790

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

2.721

Саобраћај и складиштење

2.038

Услуге смештаја и исхране

1.634

Информисање и комуникације

2.191

Финансијске делатности и делатност осигурања

116

Пословање некретнинама

130

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

3.320

Административне и остале услужне делатности

914

Образовање

342

Здравствена и социјална заштита

557

Уметност; забава и рекреација

366

Остале услужне делатности

1.827

Укупно

20.342

                                                                                                                                             Извор: Агенција за привредне регистре

Почев од 01. јануара 2005. године регистрацију привредних субјеката врши Агенција за привредне регистре, на чијем сајту можете преузети све додатне информације: http://www.apr.gov.rs

 

У Новом Саду послује 17 банака. Пословима осигурања бави се 16 друштава, док се 4 друштва бави пословима реосигурања.

Пословно име банке

Интернет презентација

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD

www.eurobank-direktna.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlbkb.rs

NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.nasaaikbanka.rs

3 BANKA A.D. NOVI SAD

www.3bank.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

 

 

                                                                                                                                                                  Извор: Народна банка Србије

Пословно име друштва за осигурање или реосигурање

Интернет презентација

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.mios.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otposiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-zivot.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                                     Извор: Народна банка Србије

Додатне информације о привредним субјектима у Новом Саду можете преузети на: https://privredans.com/