Кључни привредни сектори

Привредну активност у Новом Саду на крају 2023. године обављала су укупно 10.823 привредна друштва, доминантно у приватном власништву. Најбројнија су микро привредна друштва која чине 85,5% свих друштава и мала са 12,4%, док је знатно мањи број средњих 1,6% и великих привредних друштава свега 0,5% од свих друштава. Предузетничких радњи било је 24.710. Број привредних субјеката по секторима можете видети у табелама у наставку:  

Активна привредна друштва у Новом Саду, стање на дан 31.12.2023. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

243

Рударство

25

Прерађивачка индустрија

1.151

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

76

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

62

Грађевинарство

1.283

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

3.146

Саобраћај и складиштење

717

Услуге смештаја и исхране

421

Информисање и комуникације

1.172

Финансијске делатности и делатност осигурања

101

Пословање некретнинама

230

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.438

Административне и остале услужне делатности

428

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

1

Образовање

128

Здравствена и социјална заштита

15

Уметност; забава и рекреација

74

Остале услужне делатности

111

Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене портебе

1

Укупно

10.823

                                                                                                                                            Извор: Агенција за привредне регистре

Активне предузетничке радње у Новом Саду, стање на дан 31.12.2023. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

125

Прерађивачка индустрија

2.400

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

3

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

36

Грађевинарство

2.129

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

2.779

Саобраћај и складиштење

2.101

Услуге смештаја и исхране

1.878

Информисање и комуникације

3.707

Финансијске делатности и делатност осигурања

116

Пословање некретнинама

164

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

4.509

Административне и остале услужне делатности

1.086

Образовање

489

Здравствена и социјална заштита

600

Уметност; забава и рекреација

590

Остале услужне делатности

1.998

Укупно

24.710

                                                                                                                                             Извор: Агенција за привредне регистре

Почев од 01. јануара 2005. године регистрацију привредних субјеката врши Агенција за привредне регистре, на чијем сајту можете преузети све додатне информације: http://www.apr.gov.rs

 

У Новом Саду послује 16 банака. Пословима осигурања бави се 16 друштава, док се 4 друштва бави пословима реосигурања.

Пословно име банке

Интернет презентација

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

ALTA BANKA AD BEOGRAD

www.altabanka.rs

ADRIATIC BANK AD BEOGRAD

www.adriaticbank.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD

www.eurobank-direktna.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlbkb.rs

3 BANKA A.D. NOVI SAD

www.3bank.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

 

 

                                                                                                                                                                  Извор: Народна банка Србије

Пословно име друштва за осигурање или реосигурање

Интернет презентација

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.mios.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otposiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                                     Извор: Народна банка Србије

Додатне информације о привредним субјектима у Новом Саду можете преузети на: https://privredans.com/