Кључни привредни сектори

Привредну активност у Новом Саду на крају прве половине 2018. године обављало је укупно 11.509 привредних друштава, доминантно у приватном власништву. Најбројнија су микро привредна друштва која чине 89,9% свих друштава и мала са 8,7%, док је знатно мањи број средњих 1,0% и великих привредних друштава свега 0,4% од свих друштава. Предузетничких радњи било је 16.887. Број привредних субјеката по секторима можете видети у табелама у наставку:  

Активна привредна друштва у Новом Саду, стање на дан 30.06.2018. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

265

Рударство

32

Прерађивачка индустрија

1.451

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

53

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

90

Грађевинарство

1.076

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

4.253

Саобраћај и складиштење

704

Услуге смештаја и исхране

419

Информисање и комуникације

671

Финансијске делатности и делатност осигурања

97

Пословање некретнинама

126

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.372

Административне и остале услужне делатности

602

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

1

Образовање

102

Здравствена и социјална заштита

13

Уметност; забава и рекреација

77

Остале услужне делатности

103

Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене портебе

2

Укупно

11.509

                                                                                                                                            Извор: Агенција за привредне регистре

Активне предузетничке радње у Новом Саду, стање на дан 30.06.2018. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

82

Прерађивачка индустрија

1.934

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

1

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

20

Грађевинарство

1.171

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

2.625

Саобраћај и складиштење

1.994

Услуге смештаја и исхране

1.475

Информисање и комуникације

1.675

Финансијске делатности и делатност осигурања

121

Пословање некретнинама

103

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

2.360

Административне и остале услужне делатности

786

Образовање

248

Здравствена и социјална заштита

460

Уметност; забава и рекреација

239

Остале услужне делатности

1.593

Укупно

16.887

                                                                                                                                             Извор: Агенција за привредне регистре

Почев од 01. јануара 2005. године регистрацију привредних субјеката врши Агенција за привредне регистре, на чијем сајту можете преузети све додатне информације: http://www.apr.gov.rs

 

У Новом Саду послују 23 банке. Пословима осигурања бави се 16 друштава, док се 4 друштва бави пословима реосигурања.

Пословно име банке

Интернет презентација

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

MTS BANKA A.D. BEOGRAD

www.mts-banka.rs

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.societegenerale.rs

TELENOR BANKA A.D. BEOGRAD

www.telenorbanka.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.co.rs

                                                                                                                                                                    Извор: Народна банка Србије

Пословно име друштва за осигурање или реосигурање

Интернет презентација

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD  

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sogeosiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

                                                                                                                                                                     Извор: Народна банка Србије

Додатне информације о привредним субјектима у Новом Саду можете преузети на: https://privredans.com/