Кључни привредни сектори

Привредну активност у Новом Саду на крају 2017. године обављало је укупно 11.265 привредних друштава, доминантно у приватном власништву. Најбројнија су микро привредна друштва која чине 89,8% свих друштава и мала са 8,9%, док је знатно мањи број средњих 1,0% и великих привредних друштава свега 0,3% од свих друштава. Предузетничких радњи било је 17.092. Број привредних субјеката по секторима можете видети у табелама у наставку:  

Активна привредна друштва у Новом Саду, стање на дан 31.12.2017. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

263

Рударство

34

Прерађивачка индустрија

1.450

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

50

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

84

Грађевинарство

1.046

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

4.249

Саобраћај и складиштење

696

Услуге смештаја и исхране

407

Информисање и комуникације

665

Финансијске делатности и делатност осигурања

94

Пословање некретнинама

120

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.349

Административне и остале услужне делатности

460

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

1

Образовање

99

Здравствена и социјална заштита

11

Уметност; забава и рекреација

80

Остале услужне делатности

105

Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене портебе

2

Укупно

11.265

                                                                                                                                            Извор: Агенција за привредне регистре

Активне предузетничке радње у Новом Саду, стање на дан 31.12.2017. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

85

Прерађивачка индустрија

1.958

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

1

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

22

Грађевинарство

1.184

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

2.728

Саобраћај и складиштење

2.007

Услуге смештаја и исхране

1.521

Информисање и комуникације

1.617

Финансијске делатности и делатност осигурања

127

Пословање некретнинама

95

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

2.360

Административне и остале услужне делатности

814

Образовање

255

Здравствена и социјална заштита

469

Уметност; забава и рекреација

241

Остале услужне делатности

1.608

Укупно

17.092

                                                                                                                                             Извор: Агенција за привредне регистре

Почев од 01. јануара 2005. године регистрацију привредних субјеката врши Агенција за привредне регистре, на чијем сајту можете преузети све додатне информације: http://www.apr.gov.rs

 

У Новом Саду послују 24 банке. Пословима осигурања бави се 16 друштава, док се 4 друштва бави пословима реосигурања.

Пословно име банке

Интернет презентација

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

MTS BANKA A.D. BEOGRAD

www.mts-banka.rs

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD

www.piraeusbank.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.societegenerale.rs

TELENOR BANKA A.D. BEOGRAD

www.telenorbanka.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.co.rs

VTB BANKA A.D. BEOGRAD

www.vtbbanka.rs

                                                                                                                                                                    Извор: Народна банка Србије

Пословно име друштва за осигурање или реосигурање

Интернет презентација

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD  

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sogeosiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

                                                                                                                                                                     Извор: Народна банка Србије

Додатне информације о привредним субјектима у Новом Саду можете преузети на: https://privredans.com/