Кључни привредни сектори

Привредну активност у Новом Саду на крају прве половине 2016. године обављала су укупно 10.722 привредна друштва, доминантно у приватном власништву. Најбројнија су микро привредна друштва која чине 90,3% свих друштава и мала са 8,4%, док је знатно мањи број средњих 0,9% и великих привредних друштава свега 0,4% од свих друштава. Предузетничких радњи било је 14.962. Број привредних субјеката по секторима можете видети у табелама у наставку:  

Активна привредна друштва у Новом Саду, стање на дан 30.06.2016. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

259

Рударство

29

Прерађивачка индустрија

1.416

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

43

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

78

Грађевинарство

1.001

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

4.127

Саобраћај и складиштење

640

Услуге смештаја и исхране

369

Информисање и комуникације

580

Финансијске делатности и делатност осигурања

94

Пословање некретнинама

103

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.262

Административне и остале услужне делатности

420

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

1

Образовање

102

Здравствена и социјална заштита

9

Уметност; забава и рекреација

77

Остале услужне делатности

112

Укупно

10.722

                                                                                                                                                   Извор: Агенција за привредне регистре

Активне предузетничке радње у Новом Саду, стање на дан 30.06.2016. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

71

Прерађивачка индустрија

1.776

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

16

Грађевинарство

1.029

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

2.6410

Саобраћај и складиштење

1.889

Услуге смештаја и исхране

1.366

Информисање и комуникације

1.190

Финансијске делатности и делатност осигурања

140

Пословање некретнинама

69

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.822

Административне и остале услужне делатности

640

Образовање

203

Здравствена и социјална заштита

419

Уметност; забава и рекреација

193

Остале услужне делатности

1.469

Укупно

14.962

Извор: Агенција за привредне регистре

Почев од 01. јануара 2005. године регистрацију привредних субјеката врши Агенција за привредне регистре, на чијем сајту можете преузети све додатне информације: http://www.apr.gov.rs

 

У Новом Саду послује 25 банака. Пословима осигурања бави се 18 друштава, док се 4 друштва бави пословима реосигурања.

Пословно име банке

Интернет презентација

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

ALPHA BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.alphabankserbia.com

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

FINDOMESTIC BANKA A.D. BEOGRAD

www.findomestic.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

JUGOBANKA JUGBANKA A.D. KOSOVSKA MITROVICA

www.jugobankajugbanka.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

MARFIN BANK A.D. BEOGRAD

www.marfinbank.rs

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD

www.piraeusbank.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.societegenerale.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.co.rs

VTB BANKA A.D. BEOGRAD

www.vtbbanka.rs

                                                                                                                                                   Извор: Народна банка Србије

Пословно име друштва за осигурање или реосигурање

Интернет презентација

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD  

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

AXA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRAD

www.axa.rs

AXA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.axa.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sogeosiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE  A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

                                                                                                                                                   Извор: Народна банка Србије