Кључни привредни сектори

Привредну активност у Новом Саду на крају 2020. године обављала су укупно 10.342 привредна друштва, доминантно у приватном власништву. Најбројнија су микро привредна друштва која чине 88,5% свих друштава и мала са 9,8%, док је знатно мањи број средњих 1,3% и великих привредних друштава свега 0,4% од свих друштава. Предузетничких радњи било је 19.237. Број привредних субјеката по секторима можете видети у табелама у наставку:  

Активна привредна друштва у Новом Саду, стање на дан 31.12.2020. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

270

Рударство

28

Прерађивачка индустрија

1.259

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

45

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

69

Грађевинарство

1.098

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

3.327

Саобраћај и складиштење

681

Услуге смештаја и исхране

401

Информисање и комуникације

852

Финансијске делатности и делатност осигурања

96

Пословање некретнинама

158

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.341

Административне и остале услужне делатности

418

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

1

Образовање

122

Здравствена и социјална заштита

16

Уметност; забава и рекреација

64

Остале услужне делатности

95

Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене портебе

1

Укупно

10.342

                                                                                                                                            Извор: Агенција за привредне регистре

Активне предузетничке радње у Новом Саду, стање на дан 31.12.2020. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

89

Прерађивачка индустрија

2.157

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

3

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

23

Грађевинарство

1.637

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

2.652

Саобраћај и складиштење

1.966

Услуге смештаја и исхране

1.567

Информисање и комуникације

2.084

Финансијске делатности и делатност осигурања

113

Пословање некретнинама

120

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

3.020

Административне и остале услужне делатности

864

Образовање

313

Здравствена и социјална заштита

513

Уметност; забава и рекреација

331

Остале услужне делатности

1.785

Укупно

19.237

                                                                                                                                             Извор: Агенција за привредне регистре

Почев од 01. јануара 2005. године регистрацију привредних субјеката врши Агенција за привредне регистре, на чијем сајту можете преузети све додатне информације: http://www.apr.gov.rs

 

У Новом Саду послује 19 банака. Пословима осигурања бави се 16 друштава, док се 4 друштва бави пословима реосигурања.

Пословно име банке

Интернет презентација

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpsrbija.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

 

 

                                                                                                                                                                  Извор: Народна банка Србије

Пословно име друштва за осигурање или реосигурање

Интернет презентација

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otposiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-zivot.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                                     Извор: Народна банка Србије

Додатне информације о привредним субјектима у Новом Саду можете преузети на: https://privredans.com/