Registracija osnivanja privrednih subjekata

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa odlukom o osnivanju istovremeno dobijaju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), prijavu na PDV i potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje osnivača koji je istovremeno registrovan i kao zastupnik privrednog društva.

Registracija osnivanja privrednih društava

Potrebna dokumentacija za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću:

  • elektronska registraciona prijava osnivanja,
  • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) - potpisan elektronskim sertifikatom osnivača ili digitalizovan u skladu sa zakonom,
  • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
  • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
  • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
  • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja                                                                          www.apr.gov.rs/registri/privredna-drustva/naknade.2044.html

Informacije o potrebnoj dokumentaciji za registraciju ostalih pravnih oblika privrednih društava dostupne su na internet prezentaciji Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Registracija preduzetnika

Potrebna dokumentacija za registraciju preduzetnika:

  • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
  • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša/strane lične karte, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu),
  • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika,                                                                    www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici/naknade.2066.html
  • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Od 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem.

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.