INICIJATIVA ZA OGLAŠAVANjE NEPOKRETNOSTI NA WEB PORTALU GRADA NOVOG SADA

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Grad Novi Sad u okviru prekograničnog programa "EXCANGE 3" u okviru projekta Veb portal za investitore sa GIS-om izradio sajt namenjen stranim i domaćim investitorima koji su zainteresovani da ulažu u proizvodni i poslovni sektor.

Sva zainteresovana privatna lica koja raspolažu slobodnim lokacijama ili objektima proizvodne i poslovne namene na području Grada Novog Sada i prigradskih naselja mogu iste oglasiti bez naknade i to na sledeći način:

1) Na dnu stranice možete preuzeti formular i čitko ga popuniti;

2) U zavisnosti da li oglašavate objekat ili slobodnu lokaciju priložite sledeće:

Za objekat (brownfield)

a) Prepis listu nepokretnosti (ne stariju od 30 dana) koju izdaje RGZ Novi Sad;

b) CD sa fotografijama objekta.

Napomena: Ukoliko niste uknjiženi kao vlasnik na predmetnom objektu potrebno je da priložite Upotrebnu dozvolu za objekat.

Za slobodnu lokaciju (greenfield)

a) Informaciju o lokaciji koju izdaje Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove;

b) Prepis listu nepokretnosti (ne stariju od 30 dana) koju izdaje Republički geodetski zavod - Novi Sad;

c) CD sa fotografijama lokacije.

3) Traženu dokumentaciju sa čitko popunjenim formularom dostaviti na pisarnicu Gradske kuće sa naznakom:  Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj - INICIJATIVA ZA OGLAŠAVANjE NEPOKRETNOSTI NA VEB PORTALU GRADA NOVOG SADA

Dostavljenu dokumentaciju će pregledati stručna služba Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije. Ukoliko dokumentacija zadovoljava kriterijume za oglašavanje u smislu imovinsko-pravnih odnosa i namene lokacija ili objekata Vaš oglas će biti objavljen na sajtu za investitore.