Информација о локацији

Захтев се подноси Градској управи за урбанизам и грађевинске послове путем писарнице – Радничка број 2.

Уз захтев је потребно приложити:

  1. Доказ о уплати прописаних такси:

РАТ у износу од 310,00 РСД и 2.700,00 РСД

ГАТ у износу од 290,00 РСД и 2.330,00 РСД

Предмет се прослеђује у Јавно предузеће „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад, ради израде информације о локацији. Информацију о локацији издаје Градска управа за урбанизам и грађевинске послове у року од 8 дана од дана уредно поднетог захтева и добијања потребних информација о локацији од ЈП „Урбанизам“. Информација о локацији нарочито садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели на основу планског документа.

НАПОМЕНА: Како би се добила што конкретнија информација, потребно је захтев што прецизније дефинисати. Уз захтев се може приложити и графички прилог.