Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Рок: 
29. фебруар 2024. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Право на подстицаје остварују лица са територије АП Војводине која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, намењена су за коришћење соларне енергије за потребе наводњавања регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине, са циљем: набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, инвертор, акумулатори) и остала пратећа електро и машинска опрема. У цену постројења не улази изградња бунара, резервоара и дела заливних система иза резервоара.

Средства која се додељују не могу се користити за:
1.    све врсте грађевинских радова;
2.    куповину половне опреме и материјала;
3.    порезe, укључујући и порез на додату вредност;
4.    царинске, увозне и остале врсте административних такси.

Опширније