ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2012. ГОДИНИ

Рок: 
до утрошка расположивих финансијских средстава
Институција: 
Национална служба за запошљавање

Национална служба за запошљавање расписала је  јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2012. години. Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање.

 

Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица, односно до 19 незапослених лица, када послодавац запошљава особе са инвалидитетом. Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање нових радних места за запошљавање преко 50 незапослених лица, ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања, у оквиру гринфилд (greenfield) и браунфилд (brownfield) инвестиција.

 

Висина субвенције зависи од развијености општине у којој је седиште послодавца или у којој послодавац има регистровану организациону јединицу, као и од броја лица која се запошљавају, и то:

- 100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина;

- 200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина;

- 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, када се запошљава до 10 лица;

- 400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса, када се запошљава 11 и више лица.

 

Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом, висина субвенције износи:

- 150.000,00 динара по особи у првој и другој групи општина;

- 250.000,00 динара по особи у трећој групи општина;

- 400.000,00 динара по особи у четвртој групи општина, девастираним општинама и подручјима од посебног интереса.

 

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева.

 

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

 

Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

 

Текст конкурса је објављен на интернет презентацији Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs. Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.