JАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2012. ГОДИНИ

Рок: 
30. март 2012.
Институција: 
Град Нови Сад

На основу тачке 1. из поглавља 10. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/12), Градоначелник Града Новог Сада 15.марта 2012. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2012. ГОДИНИ

Акционим планом запошљавања Града Новог Сада за 2012. годину предвиђено је подстицање запошљавања младих путем финансирања програма приправника на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град). Средства за реализацију ове мере обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину у износу од 31.536.000,00 динара за стручно оспособљавање и запошљавање 73 приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем, у трајању од 12 месеци. Наведена средства из става 2. намењена су за зараде приправника са припадајућим порезом и свим припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање (бруто II), у месечном износу од 36.000,00 динара.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

Право на учешће по јавном позиву имају:

1. Послодавци (правна лица, предузетници, установе, друге организације и остали послодавци са територије Града),
2. Послодавци који редовно уплаћују порез и доприносе за обавезно социјално осигурање,
3. Послодавци који су солвентни,
4. Послодавци који имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање приправника.

Приоритет приликом избора за доделу средстава за запошљавање приправника имаће послодавци који у захтеву назначе да ће након оспособљавања приправника и положеног приправничког испита засновати радни однос на неодређено време са приправником.

 

УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА:

1. Да су на евиденцији Националне службе за запошљавање- Филијала Нови Сада и да активно траже посао;
2. Да први пут заснивају радни однос у струци и у оквиру стеченог занимања за које се врши оспособљавање ;
3. Да нису тренутно укључени у неки од програма Националне службе за запошљавање.

 

Послодавци треба да поднесу следећу документацију:

1. Образац захтева за учешће на Јавном позиву
( Образац Захтева за учешће на Јавном позиву може се преузети на сајту Града или у Градској управи за привреду, Руменачка бр.110а, канцеларија број 7, први спрат ),
2. Фотокопија решења о регистрацији послодавца,
3. Програм оспособљавања приправника (састављен у слободној форми),
4. Одлука о одређивању ментора,
5. Фотокопија доказа о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за последња три месеца која предходе месецу у коме је поднет захтев (фотокопија ПП ОД обрасца),
6. Извештај надлежне банке која обавља послове платног промета о солвентности (потврда о промету на текућем рачуну послодавца за последња три месеца који предходе месецу у коме је поднет захтев).
Послодавци који се финансирају из буџета нису у обавези да доставе доказе под тачкама 5 и 6.
7. Извод - уверење са евиденције незапослених лица (у случају да послодавац има селектованог кандидата; уколико то није случај избор ће се извршити у сарадњи са Националном службом за запошљавање- Филијала Нови Сад).
 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Градоначелник на предлог градске комисије у року од 15 дана, по окончању Јавног позива, доноси Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање приправника.

 
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

На основу Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање приправника закључиће се тројни уговор између Града, послодаваца којима се средства одобре и Националне службе за запошљавање.

 

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:

Након доношења Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање приправника послодавац је у обавези:
- да заснује радни однос са приправником на одређено време, у трајању од 12 месеци у складу са одредбама Закона о раду и да му након истека приправничког стажа омогући услове за полагање стручног или приправничког испита и изда одговарајући Сертификат/ Уверење о стручној оспособљености са стеченим компетенцијама,
- да оспособи приправника за самосталан рад у струци,
- да редовно исплаћује зараду и уплаћује припадајући порез и доприносе запосленом приправнику и да о томе редовно подноси доказ Националној служби, путем обрасца захтева за рефундацију средстава са траженим прилозима.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Послодавци за учешће у поступку по овом Јавном позиву достављају тражену документацију, поштом или лично, на адресу: Градска управа за привреду Новог Сад, Руменачка бр.110а у канцеларију бр.7. у затвореној коверти, са назнаком :»За учешће на Јавном позиву поводом стручног оспособљавања и запошљавања приправника».
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Града. Све додатне информације могу се добити у Градској управи за привреду, на телефон бр: 021/452-414, 66-14-085 и 66-24-282.
Непотпуна и неблаговремено предата документација неће се узимати у разматрање.

ГРАДОНАЧЕЛИК

Игор Павличић