ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ МЕРЕ ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ТЕНДЕНЦИЈУ БРЗОГ РАСТА - ГАЗЕЛЕ

Рок: 
29. март 2012.
Институција: 
Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије

Министарство економије и регионалног развоја расписало је јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру мере подршке малим и средњим предузећима која имају тенденцију брзог раста – газеле. Меру подршке малим и средњим предузећима која имају тенденцију брзог раста - газеле спроводи Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој и мрежом акредитованих регионалних развојних агенција. Укупнo расположива средства за реализацију ове Мере износе 30.000.000,00 динара.

 

Општи циљ Мере јесте унапређење конкурентности малих и средњих предузећа, који својим пословањем остварују успех на тржишту, повећавају запосленост и убрзано се развијају – газеле кроз подршку развоју малих и средњих предузећа и њиховом динамичнијем расту; повећање вредности и обима промета брзорастућих малих и средњих предузећа на домаћем и међународном тржишту; повећање интернационализације МСП;  повећање учешћа оних МСП која расту захваљујући извозу; повећање директних улагања у динамична предузећа.

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају правна лица  регистрована у Агенцији за привредне регистре и дефинисана као брзорастућа предузећа – газеле. Газела је, према Мери 3,  мало или средње предузеће које:

 1. је уписано у регистар привредних друштава најкасније 31. децембра 2007. године;
 2. је независно, односно није део холдинга – други привредни субјект има власништво до 49% основног капитала предузећа;
 3. има најмање 10 запослених (почев од 1. јануара 2012. године);
 4. је остварило раст прихода од продаје у 2010. години од најмање 30% у односу на 2008. годину;
 5. није пословало са губитком најмање у 2008, 2009. и 2010. години.

 

Газеле остварују право на суфинансирање дела оправданих трошкова за следеће активности:

 

 I група активности

 1. Усклађивање технолошких капацитета постројења с најбоље доступним техникама у области еколошке заштите – израда анализе стања постројења и елабората о начину усклађивања постојећег постројења (у складу су захтевима Закона за заштиту животне средине и пратећим подзаконским актима);
 2. Усклађивање са захтевима домаћих и европских техничких прописа и стандарда о безбедности производа (доказивање усаглашености производа са захтевима о безбедности који су дати у техничким прописима и стандардима и то европским, за различите секторе индустрије, и домаћим којима се транспонују европски прописи);
 3. Припрема за добијање права на коришћење еко-знака – лабораторијска испитивања, техничка спецификација, мерења (у складу са захтевима Закона за заштиту животне средине и пратећим подзаконским актима);
 4. Израда техничко-пројектне документације или студија о техничкој изводљивости за:
  • планиране инвестиционе пројекте предузећа (изградња  нових производних погона и набавка нове опреме са циљем унапређења производње);
  • припрему предузећа за повећање енергетске ефикасности;
  • успостављање унутрашњих система управљања отпадом и система за заштиту животне средине;
 5. Добијање и потврђивање патената и других права индустријске својине;
 6. Увођење информационих система за развој пословања (ERP).

 

II група активности

 1. Припрема и реализација развојних пројеката представљања и повезивања предузећа са инвеститорима - investment readiness;
 2. Увођење нове организационе структуре у складу са растућим потребама предузећа и процеса рада;
 3. Припрема средњорочног стратешког плана предузећа;
 4. Специјализоване обуке за менаџмент - едукација у вези са стратешким планирањем и управљањем, финансијским менаџментом, управљањем интелектуалном својином предузећа;
 5. Набавка специфичних софтвера од значаја за унапређење пословне делатности предузећа.

 

Правна лица која су се пријавила да буду корисници Мере могу остварити право на рефундацију до 50% оправданих трошкова активности, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава привредни субјекти су обавезни да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета локалне самоуправе или донаторских организација. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 100.000,00 динара нити већи од 1.500.000,00 динара за прву групу активности, односно не може бити мањи од 100.000,00 динара нити већи од 800.000,00 динара за другу групу активности.

 

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, у складу са Програмом Мера о распореду и коришћењу средстава за програмирање регионалног развоја и подршке малим и средњим предузећима и предузетништву у 2012. години, предаје се лично или препорученом поштом најближој акредитованој регионалној развојној агенцији, односно Националној агенцији, у два примерка на следеће адресе:

 • Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“, д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења 1, Зајечар; Тел: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
 • Регионални центар за друштвено економски развој – Банат, д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, Зрењанин; Тел: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
 • Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о., Лесковац; Влајкова 199, Лесковац; Тел: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org

 

 • Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Краљево д.о.о.; Цара Душана 49, Краљево; Тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
 • Обласна развојна асоцијација „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; Обреновићева 17/1, Ниш; Тел: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
 • Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, Ужице; Тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
 • Регионална развојна агенција Бачка; Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад; Тел/факс: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
 • Регионална развојна агенција Срем, Главна бр.172, Рума; Teл: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs

Пријаве се могу предати и у Националној агенцији за регионални развој, Канцеларија у Београду, Трг Николе Пашића 5/VI, 11 000 Београд, тел: 011/20 60 847 и 011/20 60 854. У наведеним агенцијама се могу добити све информације неопходне за учешће у Мери,  као и стручна помоћ за припрему захтева.

 

Рок за подношење пријава је 29. март 2012. године.

 

Конкурсна документација неопходна за учешће у Мери, може се преузети на интернет странама Министарства на адреси: www.merr.gov.rs и Националне агенције на адреси:  www.narr.gov.rs.