Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2021.годину

Рок: 
15. септембар 2021. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Предмет конкурса је подизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха, који се налазе на територији АП Војводине. Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе - растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.

Корисници средстава по овом конкурсу су правна лица са територије АП Војводине, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: правно лице (привредно друштво, земљорадничка задруга). Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са Законом о привредним друштвима.

Опширније