КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Рок: 
до искоришћења гарантног потенцијала
Институција: 
Гаранцијски фонд АП Војводине

Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине је стварање предуслова за лакши приступ кредитној линији РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад, намењеној кредитирању куповине пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних поседа оних носиоца регистрованих породичних пољопривредних газдинстава који у власништву имају испод 50 хектара.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица - носиоци регистрованих породичних пољопривредних газдинстава, који испуњавању следеће минималне услове:

  • пребивалиште на територији АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  • отворен наменски текући рaчун у Банци,
  • мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета,
  • мање од 50 хектара пољопривредног земљишта у сопственом власништву.

По овом Конкурсу гаранције ће се издавати на износ од 50% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату) одобреном под следећим условима:

  • Рок враћања кредита: до 7 година, од доспећа првог ануитета;
  • Износ кредита: у складу са кредитном способношћу, до максималног износа од 15.000.000,00 динара, са валутном клаузулом;
  • Пуштање кредита у коришћење: врши се уплатом на рачун продавца земљишта на основу овереног купопродајног уговора/предуговора,
  • Превремена отплата кредита: 0%;
  • Отплата кредита: у једнаким полугодишњим ануитетима, и то 15.06. и 15.12. у години.

Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала, а најкасније до 31. октобра 2011. године.

Текст Конкурса је објављен и на сајту Фонда, www.garfondapv.org.rs и сајту Банке, www.rbv.rs.