Појам и врсте правних форми привредних субјеката

ПРЕДУЗЕТНИК је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији. За све обавезе настале у вези са обављањем своје делатности одговара целокупном својом имовином и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности.

ОРТАЧКО ДРУШТВО је друштво два или више ортака који су неограничено солидарно одговорни целокупном својом имовином за обавезе друштва.

КОМАНДИТНО ДРУШТВО је привредно друштво које има најмање два члана, од којих најмање један за обавезе друштва одговара неограничено солидарно (комплементар), а најмање један одговара ограничено до висине свог неуплаћеног, односно неунетог улога (командитор).

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ је друштво у коме један или више чланова друштва имају уделе у основном капиталу друштва, с тим да чланови друштва не одговарају за обавезе друштва, осим у случајевима предвиђеним чланом 18. и чланом 548. Закона о привредним друштвима.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО је друштво чији је основни капитал подељен на акције које има један или више акционара који не одговарају за обавезе друштва, осим у случају из члана 18. и члана 548. Закона о привредним друштвима.